آبپاش

ALFA 24

ALFA 24

دامنه نازل

۳ نازل Ø  

۷-۸-۹  میلیمتر Ø  

۰.۲۷″ – ″۰.۳۱ – ۰.۳۵″

دامنه جریان آب

۵.۲ – ۳.۴ متر مکعب بر ساعت

۱.۴ – ۲.۴ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۴ – ۱۶ متر Ο

ALFA 24

دامنه نازل

۳ نازل 

۷-۸-۹ میلیمتر

۰.۲۷″ – ″۰.۳۱ – ۰.۳۵″

دامنه جریان آب

۵.۲ – ۳.۴ متر مکعب بر ساعت

۱.۴ – ۲.۴ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۴ – ۱۶ متر