قبل
بعدی

آبپاش

AMBO NEW

Komet Precision Twister (KPT) PC-180°

SAROO AMBO TN (new)

دامنه نازل 
۲ نازل
۸ – ۹ میلی متر Ø
 ″۰.۳۱ – ″۰.۳۵ Ø

دامنه جریان آب

۱۰.۸ – ۵.۱ متر مکعب بر ساعت

۳ – ۱.۴ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۴.۵ – ۱۶ متر 

SAROO KOMET TM (new)

دامنه نازل

۴ نازل 

۱۰ – ۹ – ۸ – ۷ – میلیمتر Ø

 ۰.۲۷″ – ۰.۳۱″ – ۰.۳۵″- ۰.۳۹″ Ø

دامنه جریان آب

۱۲.۳ – ۴.۲ متر مکعب بر ساعت

۳.۴ – ۱.۱۶ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۶.۵ – ۱۵ متر