قبل
بعد

Komet Precision Twister (KPT) PC-180°


SAROO AMBO TN (old)

دامنه نازل 
۲ نازل
۸ – ۹ میلی متر

  ۰.۳۵″ – ۰.۳۱″   

دامنه جریان آب

۱۰.۸ – ۵.۱ متر مکعب بر ساعت

۳ – ۱.۴ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۴.۵ – ۱۶ متر

SAROO AMBO TM (OLD)

دامنه نازل

۳ نازل 

۱۰ – ۹ – ۸ – ۷ – میلیمتر

۰.۲۷″ – ۰.۳۱″  – ۰.۳۵″ – ۰.۳۹″

دامنه جریان آب

۱۲.۳ – ۴.۲ متر مکعب بر ساعت

۳.۴ – ۱.۱۶ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۶.۵ – ۱۵ متر