قبل
بعد

Komet Precision Twister (KPT) PC-180°

SAROO KOMET TN 25 (NEW)

دامنه نازل 
۳ نازل
۱۰ –  ۸ – ۷  میلی متر

 ۰.۳۹″ – ۰.۳۱″ – ۰.۲۷″

دامنه جریان آب

۱۱.۸ – ۴.۱ متر مکعب بر ساعت

۳.۲۷ – ۱.۱ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۳۰ – ۱۸ 

SAROO KOMET TM 25 (NEW)

دامنه نازل 
۴ نازل
۱۲ –  ۱۰ – ۸ – ۷ میلی متر
۰.۴۷″ – ۰.۳۹″ – ۰.۳۱″ – ۰.۲۷″

دامنه جریان آب

۱۵.۸ – ۴.۱ متر مکعب بر ساعت

۴.۴ – ۱.۱ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۳۲ – ۱۸ متر