آبپاش بارانی تمام دور zm22 دو نازله

آبپاش بارانی سارو طرح ZM22 تمام دور

این آبپاش بارانی با بهره گیری از فناوری شرکت پروت آلمان به روش مهندسی معکوس تولید شده و با گارانتی الوند مکش عرضه می گردد .آبپاش بارانی سارو طرح ZM22 جز آبپاشهای دو نازله با آبدهی متوسط به بزرگ برای آبیاری تمام دور و مجهز به نازل های قابل تعویض بوده و مناسب برای مزارع و فضای سبز می باشد، از ویژگیهای آن، توزیع یکنواخت، قابلیت استفاده در انواع آب و هوا و انواع کشت ها، نصب راحت ، قدرت پرتاب بالا یک بار سرویس رایگان و … می باشد.زاویه پاشش ۲۲ درجه این آبپاش بارانی باعث عملکرد بهتر این محصول در شرایط وجود باد گردیده است.

فشار کارکرد : ۳تا ۷ بار

میزان آبدهی: ۱.۸۱تا ۶.۶۸ لیتر بر ثانیه

شعاع پرتاب: ۲۳.۲ تا ۳۴.۵متر

قطر نازل: ۱۰تا ۱۶میلیمتر

آبپاش بارانی

لوله خور: نر ۱۱.۲اینچ

زاویه پرتاب: ۲۲درجه

ابعاد↑×→ : ۲۴.۵×۲۶سانتی متر

جنس: آلومینیوم،پلیمر

وزن: ۹۲۲ گرم

جدول اطلاعات آبپاش بارانی سارو طرح ZM22تمام دور

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت پاشش سطح آبیاری دبی برد پرتاب فشار کاری قطر نازل
شدت پاشش سطح آبیاری فاصله آبپاشها روی خط لوله شدت پاشش سطح آبیاری فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
میلیمتر بر ساعت متر مربع متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر مکعب در ساعت لیتر در ثانیه متر اتمسفر میلیمتر
۷.۲۲ ۹۰۰ ۳۰ ۶.۰۲ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳.۸۵ ۱۶۹۰ ۶.۵ ۱.۸۱ ۲۳.۲ ۳ ۱۰
۸.۴۴ ۹۰۰ ۳۰ ۷.۰۴ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳.۸۷ ۱۹۶۳ ۷.۶ ۲.۱۱ ۲۵.۰ ۴
۹.۴۴ ۹۰۰ ۳۰ ۷.۸۷ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳.۵۳ ۲۴۰۹ ۸.۵ ۲.۳۶ ۲۷.۷ ۵
۱۰.۳۳ ۹۰۰ ۳۰ ۸.۶۱ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳.۳۴ ۲۷۸۸ ۹.۳ ۲.۵۸ ۲۹.۸ ۶
۱۱.۱۱ ۹۰۰ ۳۰ ۹.۲۶ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳.۳۸ ۲۹۵۹ ۱۰.۰ ۲.۷۸ ۳۰.۷ ۷
۸.۶۷ ۹۰۰ ۳۰ ۷.۲۲ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۴.۳۵ ۱۷۹۴ ۷.۸ ۲.۱۷ ۲۳.۹ ۳ ۱۱
۱۰.۱۱ ۹۰۰ ۳۰ ۸.۴۳ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۱۰۶ ۹.۱ ۲.۵۳ ۲۵.۹ ۴
۱۱.۲۲ ۹۰۰ ۳۰ ۹.۳۵ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۵۵۰ ۱۰.۱ ۲.۸۱ ۲۸.۵ ۵
۱۲.۳۳ ۹۰۰ ۳۰ ۱۰.۲۸ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۹۲۱ ۱۱.۱ ۳.۰۸ ۳۰.۵ ۶
۹.۲۶ ۱۲۹۶ ۳۶ ۷.۹۴ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۰۹۶ ۱۲.۰ ۳.۳۳ ۳۱.۴ ۷
۱۰.۲۲ ۹۰۰ ۳۰ ۸.۵۲ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۱۹۱۶ ۹.۲ ۲.۵۶ ۲۴.۷ ۳ ۱۲
۱۱.۸۹ ۹۰۰ ۳۰ ۹.۹۱ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۲۵۵ ۱۰.۷ ۲.۹۷ ۲۶.۸ ۴
۱۳.۳۳ ۹۰۰ ۳۰ ۱۱.۱۱ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۷۱۴ ۱۲.۰ ۳.۳۳ ۲۹.۴ ۵
۱۰.۱۱ ۱۲۹۶ ۳۶ ۸.۶۶ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۰۵۷ ۱۳.۱ ۳.۶۴ ۳۱.۲ ۶
۱۰.۹۶ ۱۲۹۶ ۳۶ ۹.۳۹ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۲۳۵ ۱۴.۲ ۳.۹۴ ۳۲.۱ ۷
۱۲.۰۰ ۹۰۰ ۳۰ ۱۰.۰۰ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۰۱۰ ۱۰.۸ ۳.۰۰ ۲۵.۳ ۳ ۱۳
۱۳.۸۹ ۹۰۰ ۳۰ ۱۱.۵۷ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۳۷۵ ۱۲.۵ ۳.۴۷ ۲۷.۵ ۴
۱۵.۴۴ ۹۰۰ ۳۰ ۱۲.۸۷ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۸۴۵ ۱۳.۹ ۳.۸۶ ۳۰.۱ ۵
۱۱.۸۱ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۰.۱۲ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۲۱۵ ۱۵.۳ ۴.۲۵ ۳۲.۰ ۶
۱۲.۷۳ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۰.۹۱ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۳۹۹ ۱۶.۵ ۴.۵۸ ۳۲.۹ ۷
۱۳.۸۹ ۹۰۰ ۳۰ ۱۱.۵۷ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۱۰۶ ۱۲.۵ ۳.۴۷ ۲۵.۹ ۳ ۱۴
۱۶.۰۰ ۹۰۰ ۳۰ ۱۳.۳۳ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۴۹۷ ۱۴.۴ ۴.۰۰ ۲۸.۲ ۴
۱۲.۴۲ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۰.۶۵ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۲۹۹۸ ۱۶.۱ ۴.۴۷ ۳۰.۹ ۵
۱۳.۵۸ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۱.۶۴ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۳۵۸ ۱۷.۶ ۴.۸۹ ۳۲.۷ ۶
۱۴.۷۴ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۲.۶۳ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۵۴۵ ۱۹.۱ ۵.۳۱ ۳۳.۶ ۷
۱۵.۷۸ ۹۰۰ ۳۰ ۱۳.۱۵ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۱۷۲ ۱۴.۲ ۳.۹۴ ۲۶.۳ ۳ ۱۵
۱۸.۳۳ ۹۰۰ ۳۰ ۱۵.۲۸ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۵۸۶ ۱۶.۵ ۴.۵۸ ۲۸.۷ ۴
۱۴.۲۰ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۲.۱۷ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۱۱۶ ۱۸.۴ ۵.۱۱ ۳۱.۵ ۵
۱۵.۵۹ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۳.۳۶ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۴۶۱ ۲۰.۲ ۵.۶۱ ۳۳.۲ ۶
۱۶.۸۲ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۴.۴۲ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۶۳۰ ۲۱.۸ ۶.۰۶ ۳۴.۰ ۷
۱۷.۸۹ ۹۰۰ ۳۰ ۱۴.۹۱ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۲۳۸ ۱۶.۱ ۴.۴۷ ۲۶.۷ ۳ ۱۶
۲۰.۷۸ ۹۰۰ ۳۰ ۱۷.۳۱ ۱۰۸۰ ۳۰ ۳۶ ۳۶ ۲۶۷۷ ۱۸.۷ ۵.۱۹ ۲۹.۲ ۴
۱۶.۱۳ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۳.۸۲ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۲۵۶ ۲۰.۹ ۵.۸۱ ۳۲.۲ ۵
۱۷.۶۷ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۵.۱۵ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۵۸۷ ۲۲.۹ ۶.۳۶ ۳۳.۸ ۶
۱۹.۰۶ ۱۲۹۶ ۳۶ ۱۶.۳۴ ۱۵۱۲ ۳۶ ۴۲ ۴۲ ۳۷۳۷ ۲۴.۷ ۶.۸۶ ۳۴.۵ ۷
بهترین محصولات آبیاری و کشاورزی

سوالات متدوال درباره آبپاش بارانی تمام دور zm22 دو نازله

شما هم اگر سوالی در مورد خدمت رسانی دارید ما در کنار شما هستیم

شما میتوانید به صورت انلاین از طریق سایت شرکت الوند مکش و یا حضوری این آبپاش کشاورزی را تهیه نمایید.

جهت دیدن قیمت این آبپاش کشاورزی به تب گواهینامه ها مراجعه کرده و در زیر منو، لیست قیمت را انتخاب نمایید.یا از طریق شماره ی ۰۲۱۲۸۴۲۵۹۸۸ تماس حاصل فرمایید.

مشتریان عزیز می توانند با مراجعه به نمایندگی الوند مکش،محصولات مد نظر خود را انتخاب نمایند و سپس توضیحات لازم راجع به شرایط اقساطی برای ایشان داده خواهد شد.

امتیاز شما به محصولات تجهیزات و لوازم آبیاری الوند مکش چقدر است ؟

میزان امتیاز از راست به چپ افزایش می یابد.

میانگین امتیاز ۴ / ۵. مجموع امتیاز: ۴

هنوز نظری ثبت نشده است.