کمربندپلیمری در سایز های ۲و ۱ ۱/۲

کمربند پلیمری ۲*۶۳

کمربند پلیمری ۱۱/۲*۶۳