رایزر های آلومینیومی ۱ ۱/۲ اینچ ۵۰ سانتی با بست وقلاب