آبپاش سارو مدل تمام دور کامت

آبپاش Saroo تمام دور مدل TM25  طرح کامت

  آبپاش سارو مدل TM24و TM25 که به روش مهندسی معکوس (یکسان سازی) با اقتباس از شرکت komet اتریش مدل ۱۶۲ و ۱۶۳ بومی سازی شده و با ورودی “۲/۱۱ اینچ در فشار های کاری ۲ الی ۶ بار و با دبی خروجی ۸/۱ لیتر در ثانیه الی ۸/۳ لیتر در ثانیه و با شعاع پرتاب ۲۲ الی ۳۰متر در شرایط اقلیمی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.   این محصول با بهره گیری از فن آوری Komet اتریش وایتالیا با نام تجاری سارو تولید وبا تغییرات جزئی در ساختار فیزیکی (جهت بهره وری بیشتر وراندمان بالا )تولید گردید.  

فشار کارکرد : ۲ تا ۶ بار

میزان آبدهی: ۱.۱۴ تا ۴.۳۶ لیتر بر ثانیه

شعاع پرتاب: ۱۸تا ۳۲.۵متر

قطر نازل: ۷ تا ۱۲میلیمتر

لوله خور: ماده ۱۱.۲ اینچ

زاویه پرتاب: ۳۰درجه

ابعاد↑×→ : ۲۷۰۵×۳۸ سانتی متر

جنس: برنج، آلومینیوم، پلیمر

وزن: ۱۱۱۳ گرم

جدول اطلاعات آبپاش سارو مدل TM25طرح komet162

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت پاشش سطح آبیاری دبی برد پرتاب فشار کاری قطر نازل
شدت پاشش سطح آبیاری فاصله آبپاشها روی خط لوله شدت پاشش سطح آبیاری فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
میلیمتر بر ساعت متر مربع متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر مکعب در ساعت لیتر در ثانیه متر اتمسفر میلیمتر
۶.۴۶ ۶۳۵ ۲۵ ۴.۹۶ ۸۲۶ ۲۷ ۳۱ ۴.۰۳ ۱۰۱۷ ۴.۱۰ ۱.۱۴ ۱۸ ۲ ۷
۵.۹۰ ۸۶۴ ۲۹ ۴.۵۴ ۱۱۲۵ ۳۲ ۳۶ ۳.۶۸ ۱۳۸۵ ۵.۱۰ ۱.۴۲ ۲۱ ۳
۵.۷۹ ۱۰۱۹ ۳۲ ۴.۴۵ ۱۳۲۶ ۳۴ ۳۹ ۳.۶۱ ۱۶۳۲ ۵.۹۰ ۱.۶۴ ۲۲.۸ ۴
۵.۷۰ ۱۱۵۷ ۳۴ ۴.۳۸ ۱۵۰۶ ۳۶ ۴۱ ۳.۵۶ ۱۸۵۴ ۶.۶۰ ۱.۸۳ ۲۴.۳ ۵
۶.۲۵ ۷۸۴ ۲۸ ۴.۸۰ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۳.۹۰ ۱۲۵۶ ۴.۹۰ ۱.۳۶ ۲۰ ۲ ۸
۶.۳۲ ۹۴۹ ۳۱ ۴.۸۶ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۳.۹۵ ۱۵۲۰ ۶.۰۰ ۱.۶۷ ۲۲ ۳
۶.۱۱ ۱۱۲۹ ۳۴ ۴.۷۰ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۳.۸۲ ۱۸۰۹ ۶.۹۰ ۱.۹۲ ۲۴ ۴
۶.۱۲ ۱۲۷۴ ۳۶ ۴.۷۰ ۱۶۵۸ ۳۸ ۴۳ ۳.۸۲ ۲۰۴۲ ۷.۸۰ ۲.۱۷ ۲۵.۵ ۵
۷.۱۷ ۹۴۹ ۳۱ ۵.۵۱ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۴.۴۷ ۱۵۲۰ ۶.۸۰ ۱.۸۹ ۲۲ ۲ ۱۰
۷.۳۵ ۱۱۲۹ ۳۴ ۵.۶۵ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۴.۵۹ ۱۸۰۹ ۸.۳۰ ۲.۳۱ ۲۴ ۳
۶.۷۲ ۱۴۲۹ ۳۸ ۵.۱۶ ۱۸۵۹ ۴۱ ۴۶ ۴.۱۹ ۲۲۸۹ ۹.۶۰ ۲.۶۷ ۲۷ ۴
۶.۴۹ ۱۶۴۸ ۴۱ ۴.۹۹ ۲۱۴۵ ۴۴ ۴۹ ۴.۰۵ ۲۶۴۱ ۱۰.۷۰ ۲.۹۷ ۲۹ ۵
۶.۶۹ ۱۷۶۴ ۴۲ ۵.۱۴ ۲۲۹۵ ۴۵ ۵۱ ۴.۱۸ ۲۸۲۶ ۱۱.۸۰ ۳.۲۸ ۳۰ ۶
۸.۷۸ ۱۰۳۷ ۳۲ ۶.۷۵ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۵.۴۸ ۱۶۶۱ ۹.۱۰ ۲.۵۳ ۲۳ ۲ ۱۲
۸.۳۸ ۱۳۲۵ ۳۶ ۶.۴۴ ۱۷۲۴ ۳۹ ۴۴ ۵.۲۳ ۲۱۲۳ ۱۱.۱۰ ۳.۰۸ ۲۶ ۳
۸.۰۴ ۱۵۹۲ ۴۰ ۶.۱۸ ۲۰۷۱ ۴۳ ۴۸ ۵.۰۲ ۲۵۵۰ ۱۲.۸۰ ۳.۵۶ ۲۸.۵ ۴
۷.۸۴ ۱۸۲۳ ۴۳ ۶.۰۳ ۲۳۷۲ ۴۶ ۵۲ ۴.۹۰ ۲۹۲۱ ۱۴.۳۰ ۳.۹۷ ۳۰.۵ ۵
۷.۵۸ ۲۰۷۰ ۴۶ ۵.۸۳ ۲۶۹۳ ۴۹ ۵۵ ۴.۷۳ ۳۳۱۷ ۱۵.۷۰ ۴.۳۶ ۳۲.۵ ۶