آبپاش سارو تمام دور طرح آمبو

آبپاش سارو تمام دور طرح آمبو

این محصول با بهره گیری از فناوری آمبو ایتالیا مهندسی معکوس (یکسان سازی ) گردیده و با کیفیت بالاتر از نمونه اصلی و با توجه به شرایط آب و هوای اقلیم ایران تولید میگردد.  

فشار کارکرد : ۲تا ۵ بار

میزان آبدهی: ۱.۳۱تا ۴.۴۲لیتر بر ثانیه

شعاع پرتاب: ۱۶.۵ تا ۲۷.۵متر

قطر نازل: ۷ تا ۱۲میلیمتر

لوله خور: ماده ۱۱.۲ اینچ

زاویه پرتاب: ۳۰ درجه

ابعاد↑×→ : ۲۲.۵*۳۸ سانتی متر

جنس: برنج، آلومینیوم، پلیمر

وزن: ۱۰۰۶گرم

جدول اطلاعات آبپاش سارو طرح AMBO تمام دور

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت پاشش سطح آبیاری دبی برد پرتاب فشار کاری قطر نازل
شدت پاشش سطح آبیاری فاصله آبپاشها روی خط لوله شدت پاشش سطح آبیاری فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
میلیمتر بر ساعت متر مربع متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر مکعب در ساعت لیتر در ثانیه متر اتمسفر میلیمتر
۸.۸۱ ۵۳۴ ۲۳ ۶.۷۷ ۶۹۴ ۲۵ ۲۸ ۵.۵۰ ۸۵۵ ۴.۷۰ ۱.۳۱ ۱۶.۵ ۲ ۷
۸.۰۶ ۷۰۸ ۲۷ ۶.۱۹ ۹۲۱ ۲۹ ۳۲ ۵.۰۳ ۱۱۳۴ ۵.۷۰ ۱.۵۸ ۱۹.۰ ۳
۸.۰۱ ۸۲۴ ۲۹ ۶.۱۶ ۱۰۷۲ ۳۱ ۳۵ ۵.۰۰ ۱۳۲۰ ۶.۶۰ ۱.۸۳ ۲۰.۵ ۴
۹.۴۴ ۷۸۴ ۲۸ ۷.۲۵ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۵.۸۹ ۱۲۵۶ ۷.۴۰ ۲.۰۶ ۲۰.۰ ۵
۹.۸۳ ۶۰۰ ۲۵ ۷.۵۶ ۷۸۱ ۲۶ ۳۰ ۶.۱۴ ۹۶۲ ۵.۹۰ ۱.۶۴ ۱۷.۵ ۲ ۸
۹.۶۶ ۷۴۵ ۲۷ ۷.۴۳ ۹۷۰ ۲۹ ۳۳ ۶.۰۳ ۱۱۹۴ ۷.۲۰ ۲.۰۰ ۱۹.۵ ۳
۹.۱۶ ۹۰۶ ۳۰ ۷.۰۴ ۱۱۷۹ ۳۲ ۳۷ ۵.۷۲ ۱۴۵۱ ۸.۳۰ ۲.۳۱ ۲۱.۵ ۴
۹.۳۷ ۹۹۲ ۳۲ ۷.۲۰ ۱۲۹۱ ۳۴ ۳۸ ۵.۸۵ ۱۵۹۰ ۹.۳۰ ۲.۵۸ ۲۲.۵ ۵
۱۰.۸۷ ۶۳۵ ۲۵ ۸.۳۵ ۸۲۶ ۲۷ ۳۱ ۶.۷۸ ۱۰۱۷ ۶.۹۰ ۱.۹۲ ۱۸.۰ ۲ ۹
۱۰.۰۰ ۸۴۰ ۲۹ ۷.۶۹ ۱۰۹۳ ۳۱ ۳۵ ۶.۲۴ ۱۳۴۵ ۸.۴۰ ۲.۳۳ ۲۰.۷ ۳
۱۰.۲۳ ۹۴۹ ۳۱ ۷.۸۶ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۶.۳۸ ۱۵۲۰ ۹.۷۰ ۲.۶۹ ۲۲.۰ ۴
۹.۶۵ ۱۱۲۹ ۳۴ ۷.۴۲ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۶.۰۳ ۱۸۰۹ ۱۰.۹۰ ۳.۰۳ ۲۴.۰ ۵
۱۲.۲۸ ۶۳۵ ۲۵ ۹.۴۴ ۸۲۶ ۲۷ ۳۱ ۷.۶۷ ۱۰۱۷ ۷.۸۰ ۲.۱۷ ۱۸.۰ ۲ ۱۰
۱۰.۹۹ ۸۶۴ ۲۹ ۸.۴۵ ۱۱۲۵ ۳۲ ۳۶ ۶.۸۶ ۱۳۸۵ ۹.۵۰ ۲.۶۴ ۲۱.۰ ۳
۱۰.۶۱ ۱۰۳۷ ۳۲ ۸.۱۵ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۶.۶۲ ۱۶۶۱ ۱۱.۰۰ ۳.۰۶ ۲۳.۰ ۴
۱۰.۴۵ ۱۱۷۶ ۳۴ ۸.۰۴ ۱۵۳۱ ۳۷ ۴۲ ۶.۵۳ ۱۸۸۵ ۱۲.۳۰ ۳.۴۲ ۲۴.۵ ۵
۱۳.۴۲ ۷۴۵ ۲۷ ۱۰.۳۱ ۹۷۰ ۲۹ ۳۳ ۸.۳۸ ۱۱۹۴ ۱۰.۰۰ ۲.۷۸ ۱۹.۵ ۲ ۱۲
۱۲.۹۷ ۹۴۹ ۳۱ ۹.۹۷ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۸.۰۹ ۱۵۲۰ ۱۲.۳۰ ۳.۴۲ ۲۲.۰ ۳
۱۱.۵۹ ۱۲۲۵ ۳۵ ۸.۹۱ ۱۵۹۴ ۳۸ ۴۳ ۷.۲۴ ۱۹۶۳ ۱۴.۲۰ ۳.۹۴ ۲۵.۰ ۴
۱۰.۷۳ ۱۴۸۲ ۳۹ ۸.۲۵ ۱۹۲۸ ۴۱ ۴۷ ۶.۷۰ ۲۳۷۵ ۱۵.۹۰ ۴.۴۲ ۲۷.۵ ۵