رایزر های آلومینیومی ۱ ۱/۲ اینچ ۷۰ سانتی با بست وقلاب