آبپاش سارو تنظیمی مدل Alfa24

فشار کارکرد : ۲.۵ تا ۶ بار

میزان آبدهی: ۰.۷۶ تا ۲.۹۴ لیتر بر ثانیه

شعاع پرتاب: ۱۹ تا ۲۶ متر

قطر نازل: ۷ تا ۱۱ میلیمتر

لوله خور: نر ۱ اینچ

زاویه پرتاب: ۲۴ درجه

ابعاد↑×→ : ۱۸.۵×۲۰ سانتی متر

جنس: برنج، آلومینیوم، تیتانیوم، پلیمر

وزن: ۴۲۳ گرم

جدول اطلاعات آبپاش سارو مدل آلفا ۲۴تنظیم شونده

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت پاشش سطح آبیاری دبی برد پرتاب فشار کاری قطر نازل
شدت پاشش سطح آبیاری فاصله آبپاشها روی خط لوله شدت پاشش سطح آبیاری فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
میلیمتر بر ساعت متر مربع متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر مکعب در ساعت لیتر در ثانیه متر اتمسفر میلیمتر
۳.۷۲ ۷۴۰ ۲۷ ۲.۸۶ ۹۶۳ ۲۹ ۳۳ ۲.۳۲ ۱۱۸۵ ۲.۷۵ ۰.۷۶ ۱۹.۴۳ ۲.۵ ۷
۳.۸۳ ۷۸۴ ۲۸ ۲.۹۴ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۲.۳۹ ۱۲۵۶ ۳.۰۰ ۰.۸۳ ۲۰ ۳
۴.۲۰ ۸۲۴ ۲۹ ۳.۲۳ ۱۰۷۲ ۳۱ ۳۵ ۲.۶۲ ۱۳۲۰ ۳.۴۶ ۰.۹۶ ۲۰.۵۰ ۴
۴.۲۸ ۹۰۳ ۳۰ ۳.۲۹ ۱۱۷۴ ۳۲ ۳۶ ۲.۶۷ ۱۴۴۶ ۳.۸۶ ۱.۰۷ ۲۱.۴۶ ۵
۴.۶۷ ۷۸۴ ۲۸ ۳.۵۹ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۲.۹۱ ۱۲۵۶ ۳.۶۶ ۱.۰۲ ۲۰ ۲.۵ ۸
۴.۸۷ ۸۲۴ ۲۹ ۳.۷۴ ۱۰۷۲ ۳۱ ۳۵ ۳.۰۴ ۱۳۲۰ ۴.۰۱ ۱.۱۱ ۲۰.۵۰ ۳
۵.۱۰ ۹۰۶ ۳۰ ۳.۹۲ ۱۱۷۹ ۳۲ ۳۷ ۳.۱۸ ۱۴۵۱ ۴.۶۲ ۱.۲۸ ۲۱.۵۰ ۴
۵.۲۰ ۹۹۲ ۳۲ ۴.۰۰ ۱۲۹۱ ۳۴ ۳۸ ۳.۲۵ ۱۵۹۰ ۵.۱۶ ۱.۴۳ ۲۲.۵۰ ۵
۵.۴۴ ۱۰۳۷ ۳۲ ۴.۱۸ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۳.۴۰ ۱۶۶۱ ۵.۶۴ ۱.۵۷ ۲۳ ۶
۵.۹۱ ۷۸۴ ۲۸ ۴.۵۴ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۳.۶۹ ۱۲۵۶ ۴.۶۳ ۱.۲۹ ۲۰ ۲.۵ ۹
۵.۸۵ ۸۶۴ ۲۹ ۴.۵۰ ۱۱۲۵ ۳۲ ۳۶ ۳.۶۵ ۱۳۸۵ ۵.۰۶ ۱.۴۱ ۲۱ ۳
۶.۱۶ ۹۴۹ ۳۱ ۴.۷۳ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۳.۸۴ ۱۵۲۰ ۵.۸۴ ۱.۶۲ ۲۲ ۴
۶.۲۹ ۱۰۳۷ ۳۲ ۴.۸۳ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۳.۹۳ ۱۶۶۱ ۶.۵۲ ۱.۸۱ ۲۳ ۵
۶.۳۲ ۱۱۲۹ ۳۴ ۴.۸۵ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۳.۹۴ ۱۸۰۹ ۷.۱۳ ۱.۹۸ ۲۴ ۶
۶.۸۹ ۹۰۶ ۳۰ ۵.۲۹ ۱۱۷۹ ۳۲ ۳۷ ۴.۳۰ ۱۴۵۱ ۶.۲۴ ۱.۷۳ ۲۱.۵۰ ۳ ۱۰
۶.۹۳ ۱۰۳۷ ۳۲ ۵.۳۳ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۴.۳۳ ۱۶۶۱ ۷.۱۹ ۲.۰۰ ۲۳ ۴
۷.۱۱ ۱۱۲۹ ۳۴ ۵.۴۷ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۴.۴۴ ۱۸۰۹ ۸.۰۳ ۲.۲۳ ۲۴ ۵
۶.۸۹ ۱۲۷۴ ۳۶ ۵.۳۰ ۱۶۵۸ ۳۸ ۴۳ ۴.۳۰ ۲۰۴۲ ۸.۷۸ ۲.۴۴ ۲۵.۵۰ ۶
۷.۹۲ ۹۴۹ ۳۱ ۶.۰۸ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۴.۹۴ ۱۵۲۰ ۷.۵۱ ۲.۰۹ ۲۲ ۳ ۱۱
۷.۹۹ ۱۰۸۲ ۳۳ ۶.۱۴ ۱۴۰۸ ۳۵ ۴۰ ۴.۹۹ ۱۷۳۴ ۸.۶۵ ۲.۴۰ ۲۳.۵۰ ۴
۷.۵۸ ۱۲۷۴ ۳۶ ۵.۸۳ ۱۶۵۸ ۳۸ ۴۳ ۴.۷۳ ۲۰۴۲ ۹.۶۶ ۲.۶۸ ۲۵.۵۰ ۵
۷.۹۸ ۱۳۲۵ ۳۶ ۶.۱۳ ۱۷۲۴ ۳۹ ۴۴ ۴.۹۸ ۲۱۲۳ ۱۰.۵۷ ۲.۹۴ ۲۶ ۶