آبپاش سارو تمام دور zk30 سه نازله

آبپاش سارو تمام دور  ZK30 سه نازله

  آبپاش سارو  تنظیمی  ZK30 دو نازله این محصول( zk30 مدل saroo )با بهره گیری از فناوری شرکت پروت آلمان ( مهندسی معکوس ) تولید و با گارانتی خود شرکت الوندمکش عرضه میگردد.    

فشار کارکرد : ۲.۵ تا ۶ بار

میزان آبدهی: ۰.۷۵ تا ۲.۹۴ لیتر بر ثانیه

شعاع پرتاب: ۱۹ تا ۲۶ متر

قطر نازل: ۷ تا ۱۱ میلیمتر

لوله خور: نر ۱ اینچ

زاویه پرتاب: ۳۰ درجه

ابعاد↑×→ : ۱۸.۵×۱۷سانتی متر

جنس: برنج، پلیمر،استیل

وزن: ۶۹۱ گرم

جدول اطلاعات آبپاش سارو طرح ZK30 سه نازله تمام دور

الگوی مربعی الگوی مثلثی شدت پاشش سطح آبیاری دبی برد پرتاب فشار کاری قطر نازل
شدت پاشش سطح آبیاری فاصله آبپاشها روی خط لوله شدت پاشش سطح آبیاری فاصله خطوط لوله از هم فاصله آبپاشها روی خط لوله
میلیمتر بر ساعت متر مربع متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر متر میلیمتر بر ساعت متر مربع متر مکعب در ساعت لیتر در ثانیه متر اتمسفر میلیمتر
۳.۸۲ ۷۰۸ ۲۷ ۲.۹۳ ۹۲۱ ۲۹ ۳۲ ۲.۳۸ ۱۱۳۴ ۲.۷ ۰.۷۵ ۱۹ ۲.۵ ۷
۳.۸۳ ۷۸۴ ۲۸ ۲.۹۴ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۲.۳۹ ۱۲۵۶ ۳.۰ ۰.۸۳ ۲۰ ۳
۴.۲۵ ۸۲۴ ۲۹ ۳.۲۷ ۱۰۷۲ ۳۱ ۳۵ ۲.۶۵ ۱۳۲۰ ۳.۵ ۰.۹۷ ۲۰.۵۰ ۴
۴.۳۰ ۹۰۶ ۳۰ ۳.۳۱ ۱۱۷۹ ۳۲ ۳۷ ۲.۶۹ ۱۴۵۱ ۳.۹ ۱.۰۸ ۲۱.۵۰ ۵
۴.۷۲ ۷۸۴ ۲۸ ۳.۶۳ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۲.۹۵ ۱۲۵۶ ۳.۷ ۱.۰۳ ۲۰ ۲.۵ ۸
۴.۸۶ ۸۲۴ ۲۹ ۳.۷۳ ۱۰۷۲ ۳۱ ۳۵ ۳.۰۳ ۱۳۲۰ ۴.۰ ۱.۱۱ ۲۰.۵۰ ۳
۵.۰۸ ۹۰۶ ۳۰ ۳.۹۰ ۱۱۷۹ ۳۲ ۳۷ ۳.۱۷ ۱۴۵۱ ۴.۶ ۱.۲۸ ۲۱.۵۰ ۴
۵.۲۴ ۹۹۲ ۳۲ ۴.۰۳ ۱۲۹۱ ۳۴ ۳۸ ۳.۲۷ ۱۵۹۰ ۵.۲ ۱.۴۴ ۲۲.۵۰ ۵
۵.۴۰ ۱۰۳۷ ۳۲ ۴.۱۵ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۳.۳۷ ۱۶۶۱ ۵.۶ ۱.۵۶ ۲۳ ۶
۵.۸۷ ۷۸۴ ۲۸ ۴.۵۱ ۱۰۲۰ ۳۰ ۳۴ ۳.۶۶ ۱۲۵۶ ۴.۶ ۱.۲۸ ۲۰ ۲.۵ ۹
۵.۹۰ ۸۶۴ ۲۹ ۴.۵۴ ۱۱۲۵ ۳۲ ۳۶ ۳.۶۸ ۱۳۸۵ ۵.۱ ۱.۴۲ ۲۱ ۳
۶.۱۱ ۹۴۹ ۳۱ ۴.۷۰ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۳.۸۲ ۱۵۲۰ ۵.۸ ۱.۶۱ ۲۲ ۴
۶.۲۷ ۱۰۳۷ ۳۲ ۴.۸۲ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۳.۹۱ ۱۶۶۱ ۶.۵ ۱.۸۱ ۲۳ ۵
۶.۲۹ ۱۱۲۹ ۳۴ ۴.۸۳ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۳.۹۳ ۱۸۰۹ ۷.۱ ۱.۹۷ ۲۴ ۶
۶.۸۴ ۹۰۶ ۳۰ ۵.۲۶ ۱۱۷۹ ۳۲ ۳۷ ۴.۲۷ ۱۴۵۱ ۶.۲ ۱.۷۲ ۲۱.۵۰ ۳ ۱۰
۶.۹۴ ۱۰۳۷ ۳۲ ۵.۳۴ ۱۳۴۹ ۳۵ ۳۹ ۴.۳۳ ۱۶۶۱ ۷.۲ ۲.۰۰ ۲۳ ۴
۷.۰۹ ۱۱۲۹ ۳۴ ۵.۴۵ ۱۴۶۹ ۳۶ ۴۱ ۴.۴۲ ۱۸۰۹ ۸.۰ ۲.۲۲ ۲۴ ۵
۶.۹۰ ۱۲۷۴ ۳۶ ۵.۳۱ ۱۶۵۸ ۳۸ ۴۳ ۴.۳۱ ۲۰۴۲ ۸.۸ ۲.۴۴ ۲۵.۵۰ ۶
۷.۹۱ ۹۴۹ ۳۱ ۶.۰۸ ۱۲۳۴ ۳۳ ۳۷ ۴.۹۳ ۱۵۲۰ ۷.۵ ۲.۰۸ ۲۲ ۳ ۱۱
۸.۰۴ ۱۰۸۲ ۳۳ ۶.۱۸ ۱۴۰۸ ۳۵ ۴۰ ۵.۰۲ ۱۷۳۴ ۸.۷ ۲.۴۲ ۲۳.۵۰ ۴
۷.۶۱ ۱۲۷۴ ۳۶ ۵.۸۵ ۱۶۵۸ ۳۸ ۴۳ ۴.۷۵ ۲۰۴۲ ۹.۷ ۲.۶۹ ۲۵.۵۰ ۵
۸.۰۰ ۱۳۲۵ ۳۶ ۶.۱۵ ۱۷۲۴ ۳۹ ۴۴ ۴.۹۹ ۲۱۲۳ ۱۰.۶ ۲.۹۴ ۲۶ ۶