قبل
بعد

SAROO PERROT ZK30 TN

دامنه نازل 
۳ نازل
۸ – ۷  میلی متر

۰.۳۱″ – ۰.۲۷″

دامنه جریان آب

۶.۷ – ۴.۴ متر مکعب بر ساعت

۱.۸ – ۱.۲ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۰.۸ – ۱۹.۹ 

SAROO PERROT ZK30 TM

دامنه نازل 
۳ نازل
۹ – ۸ – ۷  میلی متر

۰.۳۵″  – ۰.۳۱″ – ۰.۲۷″

دامنه جریان آب

۸.۳ – ۵.۵ متر مکعب بر ساعت

۲.۱ – ۱.۳۸ لیتر برثانیه

دامنه پرتاب

۲۳.۷ – ۱۹.۹