رایزر پلیمری دو سر رزوه “۱۱/۴ اینچ

رایزر پلیمری دو سر رزوه “۱/۴ اینچ